Bài tập cấu tạo từ, từ loại tiếng Anh (Có đáp án)

Danh mục bài viết

Bài tập về từ loại trong tiếng Anh là một trong những kiến thức cơ bản của Ngữ pháp tiếng Anh. Tài liệu bao gồm 133 câu hỏi trắc nghiệm về từ loại trong tiếng Anh có đáp án kèm theo.

Qua tài liệu này sẽ giúp người học rèn luyện lỹ năng làm bài và tích lũy vốn từ vựng hữu ích cho các bài kiểm tra, bài thi THPT quốc gia sắp tới. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm: Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tải về để xem đầy đủ tài liệu và đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bài tập cấu tạo từ, từ loại tiếng Anh

Bài tập về từ loại trong tiếng Anh

Câu 1: We like their ……

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. a&c

Câu 2: The …. between Vietnam and China is good.

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. friendship

Câu 3: They seem to be ….. We dislike them.

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. friendship

Câu 4: There will be a …. in this street.

A. meet

B. meeting

C. met

D. a&c

Câu 5: We saw …. girls there.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

Câu 6: The garden is … with trees and flowers.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

Câu 7: They enjoy the …. atmosphere here.

A. peaceably

B. peace

C. peaceful

D. A & C

Câu 8: The …. unit of currency is the Ringgit.

A. Malaysia

B. Malaysian

C. Malay

D. no answer is correct

Câu 9: In ….., there are other religions.

A. addition

B. additionally

C. add

D. addiction

Câu 10: The _________ of old buildings should be taken into consideration.

A. preserve

B. preservation

C. preservative

D. preserves

Câu 11: You have to be aware of the damage humans are doing to quicken the _______ of wildlife.

A. extinct

B. extinctive

C. extinctions

D. extinction

Câu 12: The language of …… is Bahasa Malaysia.

A. instruction

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý cảm nhận về bài thơ Nhàn (Sơ đồ tư duy)

B. instruct

C. instructive

D. instructing

Câu 13: The problem of ________ among young people is hard to solve.

A. employment

B. employers

C. employees

D. unemployment

Câu 14: The ________ will judge you on your quality and performance.

A. examining

B. examinees

C. examiners

D. examination

Câu 15: A (An) _________ corporation is a company that operates in more than one country.

A. national

B. international

C. multinational

D. nationwide

Câu 16: Excessive ___________ to direct sunlight should of course be avoided.

A. disposition

B. disposal

C. exposition

D. exposure

Câu 17: There was quite a _________ crowd at the match.

A. respective

B. respectable

C. respecting

D. respected

Câu 18: He was finally _________ in his final attempt.

A. successful

B. successive

C. unsuccessful

D. success

Câu 19: Our education will help with the _________ of knowledge for the young.

A. enrichment

B. rich

C. riches

D. richness

Câu 20: There is an …. match between Vietnam and Lebanon on VTV3.

A. national

B. international

C. multinational

D. nationwide

Câu 21: We’re worried about the ….. here.

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. polluting

Câu 22: This river is extremely …..

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. polluting

Câu 23: Her appearance is …. today.

A. needful

B. need

C. necessary

D. A&C

Câu 24: Artists must be ………, otherwise they just repeat what they see or hear.

A. create

B. created

C. creating

D. creative

Câu 25: Farm …. are always exported.

A. production

B. productivity

C. products

D. produce

Câu 26: This plant’s …. is high, so it attracts a lot of investment.

A. production

B. productivity

C. products

D. produce

Câu 27: The ……. of this machine requires the latest techniques.

A. production

B. productivity

C. products

D. produce

Câu 28: This energy – …. bulb is not cheap.

A. save

B. saved

C. saving

D. savoury

Câu 29: The …. are requiring us to repair the machines.

A. consume

B. consumer

C. consumption

D. consumers

Câu 30: Watching Korean films on TV is a time – …. activity.

A. consume

B. consumer

C. consumption

D. consumers

Câu 31: Water …. is increasing this summer.

A. consume

B. consumer

C. consumption

D. consuming

Câu 32: The …. of the model attracts us.

Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

A. efficiency

B. effect

C. efficient

D. effectively

Câu 33: They are working ….., so we are …..

A. effective, satisfactory

B. effectively, satisfactory

C. effectively, satisfied

D. effective, satisfied

Câu 34: Life always needs a lot of ……

A. innovate

B. innovator

C. innovation

D. B&C

Câu 35: Why are you so …….. of his work? He’s just doing his best.

A. critic

B. critical

C. criticize

D. criticism

Câu 36: It’s her ….. obligation to tell the police what she knows.

A. immoral

B. moral

C. morality

D. morally

Câu 37: Tet is the most important ….. in Vietnam.

A. celebrate

B. celebration

C. celebrating

D. celebratory

Câu 38: Fruits’ festival in Suoi Tien Park is a very …. activity.

A. joy

B. joyous

C. joyful

D. B&C

Câu 39: Look at the …. bulbs. They are so beautiful.

A. colour

B. coloured

C. colourful

D. B&C

Câu 40: My …. are so strong that the word “love” can’t describe them.

A. feel

B. feeling

C. felt

D. feelings

Câu 41: The …………. caused a lot of bad effects.

A. volcanic eruptivity

B. volcanic eruption

C. volcano eruption

D. volcano eruptivity

Câu 42: Our …. have not warned our fishermen about the Changchun typhoon carefully.

A. science

B. scientist

C. scientific

D. scientists

Câu 43: A ……….. eruption occurred here last night.

A. disaster

B. disastrous

C. disasterative

D. no answer is correct

Câu 44: The beach is full of all kinds of …….

A. pollute

B. pollution

C. pollutants

D. polluted

Câu 45: He used all his …. to force the door open.

A. strong

B. strengths

C. strength

D. strengthen

Câu 46: The police are interested in the sudden …. of the valuable painting.

A. appear

B. appease

C. appeasement

D. appearance

Câu 47: My teacher ….. me to take this examination.

A. couraged

B. courage

C. encouragement

D. encouraged

Câu 48: Recently health foods have increased in …..

A. popular

B. popularity

C. popularize

D. popularization

Câu 49: The old lady hid all her …. under the floor.

A. save

B. saving

C. saver

D. savings

Câu 50: Your money will be refunded if the goods are not to your complete ….

A. satisfy

B. satisfactory

C. satisfied

D. satisfaction

Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về công việc hàng ngày của mình (26 mẫu)

Đáp án bài tập về từ loại trong tiếng Anh

Câu 1: Đáp án D

Danh từ đứng sau tính từ bổ nghĩa cho nó, tính từ sở hữu

Friend (countable N) bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Dịch nghĩa:Chúng tôi thích những người bạn của họ/ :Chúng tôi thích sự thân thiện từ họ

Câu 2: Đáp án D

Danh từ đứng Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..

Friend (countable N) bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Friendship (n) tình bạn,tình hữu nghị

Dịch nghĩa:Tình bằng hữu giữa Việt Nam và Trung quốc rất tốt đẹp

Câu 3: Đáp án D

Tính từ đứng Sau các động từ: to be,seem, look, appear, feel, taste, smell ,keep, get, become, stay, remain…
Friend (countable N) bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Unfriendly (adj) không thân thiện

Dịch nghĩa: Họ có vẻ không thân thiện. Chúng tôi không thích họ

Câu 4: Đáp án B

Danh từ đứng Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..

Meet (v) gặp-met-met

Meeting (n) cuộc gặp mặt

Dịch nghĩa:Sẽ có một cuộc gặp mặt ở con đường này

Câu 5: Đáp án B

Tính từ đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ

Beauty (n) vẻ đẹp, nét đẹp

Beautiful (adj) đẹp, tốt, giỏi, hay

Beautifully (adv) một cách tốt đẹp, giỏi, hay

Beautify (v) làm đẹp

Dịch nghĩa:Chúng tôi đã thấy những cô gái đẹp ở đó

Câu 6: Đáp án B

Động từ thường đứng sau chủ ngữ, dạng bị động thị HTĐ S+am/is/are + V(PII)

Beauty (n) vẻ đẹp, nét đẹp

Beautiful (adj)đẹp, tốt, giỏi, hay

Beautifully (adv) một cách tốt đẹp, giỏi, hay

Beautify (v) làm đẹp

Dịch nghĩa: Khu vườn được tô điểm bởi cây và hoa

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (585 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tập làm văn lớp 5: Tả quang cảnh trường em vào mùa hè (Dàn ý + 8 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Tập làm văn lớp 5: Tả quang cảnh trường em vào mùa hè gồm dàn ý chi tiết, cùng 8 bài văn mẫu, đây là tài liệu được chúng tôi chọn lọc từ những bài văn hay của các bạn học sinh giỏi văn giúp các em tham khảo để […]
Tả quang cảnh trường em vào mùa hè